کد خبر : 3625
تاریخ و زمان ارسال : 1395/06/10 - 09:18:27
تعداد بازدید : 2536
حضرت ایت ا…سید صا بر جباری ، امام جمعه محترم شهرستان بهشهر ، نماینده محترم مردم استان مازندران در مجلس خبر گان رهبری این رزوها هموطنان عزیزمان ، با چشم های اشک بار عزیزی را بدرقه کرده اند ، که در طول حیاتش جلوه های دلنشین از بزرگ بودن در دسترس همه قرار داده است .کنکاش و تعمل در این خصلت الهی ،عرض ادب واحترامی است . نسبت به همه کسانی که علامت ها بزرگی را دارند و بزرگی می کنند.

بنام خدا

بزرگان برکت زندگی هستند .

حضرت ایت اسید صا بر جباری ، امام جمعه محترم شهرستان بهشهر ، نماینده محترم مردم استان مازندران در مجلس خبر گان رهبری این رزوها هموطنان عزیزمان ، با چشم های اشک بار عزیزی را بدرقه کرده اند ، که در طول حیاتش جلوه های دلنشین از بزرگ بودن در دسترس همه قرار داده است .کنکاش و تعمل در این خصلت الهی ،عرض ادب واحترامی است . نسبت به همه کسانی که علامت ها بزرگی را دارند و بزرگی می کنند.

۱- بزرگ بودن علامت ، و علامت های دارد . که دیگران قادر به درک ان هستند . حضرت ایت اسید صابر جباری ، از سادات بود .اما سادات چگونه بزرگی می کنند . درشهرعزیز ما بهشهرودر متن و بدنه جامعه ما ، هر سال جشنی برگزار می شود . که عید غدیر نام دارد . در این روز ، سادات از اول صبح درب خانه را باز می کنند .منتظر و چشم براه عزیزانی هستند .قدم در خانه می گذارنند . که صاحب خانه با روی گشاده ، اغوش باز منتظر انان است . از انان به وسع خویش پذرایی می کند . هدیه ای از باب تبرک تقدیم مهمان می گردد. اجبار وزوری هم در انجا م این کار نیست . اگر گسی از سادات تمایل به این کار نداشته با شد فقط کافی است درب خانه نیمه باز نباشد و یا میز بان در خانه نماند . خانه حضرت ایت ا.. .سید صابر جباری در این سالهای،مملو از عزیزانی بوده است . که میزبان ، برای مهمانان در همه سال ها سنگ تما م گذاشت .و از بزرگی کردن به این نحو شانه خالی نکرد .

۲-علامت دیگر بزرگی حضرت ایت ا سید صابر جباری ، در کسوت روحانی بودن ایشان است . ا نسانی که در جایگاه رو حانیت قرار می گیرد .تما م تلاش اش این است . راه درست ، جریان ، جاری و داءمی زندگی باشد. حضرت ایت اسید صابر جباری در شرح وبسط نظری ، عملی اسلا م عزیز اهنمام تام داشت .ویزگی روحا نیت با اعمال ورفتارهایی عجین شده است . که ، در هنگا م شادی ،وغم ، انان کنار ما باشند. رو حانیت با راهنما یی های درست کمک می کند .معنویت از خانه ها دور نشود . اموزش مسایل دینی ، قران کریم ،سیره عملی اءمه معصومین وراهنمای عملی خانواده ها ازقبیل ( گفتن اذان کنار گوش نوزادان ، راهنمایی در خصو ص انتخاب اسم خوب برای فرزندان ،گرفتن استخاره یا مشورت با قران ،ترغیب مومنین به انجام اعمال حج ، نماز جماعت ، دادن ارامش به خانواده ها در هنگام از دست دادن عزیزان ،خواندن نماز میت بر پیکر مومنین در گذشته . رسمی کردن سنت ازدواج و تقویت فکری ونظری سیستم خانواده ، اموزش نحوه برخورد خانواده ها با ارث ومیراث خانوادگی،تامین هزینه های شخصی زندگی از بخشش و سخاوت همه مردم ،این شیوه تامین هزینه زندگی از زیباترین و قشنگ ترین روابط انسانی است . که فقط بزرگانی در کسوت روحانیت هستند قادر به انجام ان هستند.با دعوت یکی از سادات دوست داشتنی ،در جلسه بزرگداشت رحلت پیامبر با دوستان توفیق حضور داشتم . سنت ان است که سخنرانی تو سط یکی از عالمان دینی که لباس روحانیت دارد .برای جمع موعظه کند .این کار انجام شد . از همه مهمانان به نحو شایسته پذیرایی بعمل امد . میزبا ن با تکریم و احترام سخنران را در پایان جلسه بدرقه کرد . وهمزمان پاکتی را سر بسته تقدیم ان عزیز بزرگوار که حاوی مبلغی پول بوده است تقدیم نمود . به نحو کار دقت کردم . برداشتم این شد که ان بزرگوار با قبو ل کردن پاکت به میز بان بیشتر از همه تکریم واحترام ، روا داشته است . شاید خیلی در زندگی شخصی شان افتخار کنند .هدیه ای تقدیم بزرگان روحانی نموده اند و انان به بزرگواری ان را قبو ل کردند . رو حانیت عزیز طوری این روابط را تنظیم کرده است . هر کسی که این کار را انجام می دهد . از بزرگان است . خیلی از هزینه در زندگی انجام می شود ولی فراموش می شود .ولی این رفتار ها فراموش نمی شود چون در زندگی تاثیر شگفت دارد . و………)بعد بسیار وسیع و فراگیر ،که نسل به نسل تداوم دارد . مردم عزیز شهرستان بهشهر ، استان مازندران و دیگر هموطنان مان سعادت انر ا داشته اند که در اموری که ذکر شد از راهنمایی و هدایت جهره بچهره این عزیز برخوردار باشند.

۳- حضرت ایت ا سید صابر جبار ی در طو ل سال های امام جمعه بودن به همه نشان داد ، امام جمعه بودن علامت بزرگ بودن است .برگزاری نما ز جماعت ، نماز جمعه، کنا ر هم قرار دادن انسان ها ،برای ان است .که یکی از اثرات دینداری ان است که تنها و بی کس نیستند. به جمعی بزرگ تعلق دارند . امام جمعه محتر م شهرستان بهشهر ، نماز جمعه را دوست داشت .خطبه های او طو لانی بود . اما مملو از پای منبر نشین های مشتاق و علاقه مند ،که در طو ل ۳۵ سال هر روز به شکوه و عظمت ان افزوده شده است.راز این شکو ه وعظمت ا ن بود ..که از همه دعو ت ، در خواست ، داشت . که حتما در نماز جمعه شرکت کنند ..بسیاری از اوقات اگر کسانی را که توقع داشت انان در صف نماز جمعه ببیند ، دل تنگشان می شد. شخصا در خواست می کرد که دوست دارد انان را در صوف با شکوه نماز جمعه شهرستان بهشهر ببیند .

۴-به برکت نظا م جمهوری اسلامی ایران ، بخشش و سخاوت همه ملت بزرگ ایران شرایطی فراهم شد . که همه بتوانند ، با هر امکاناتی دارند .کسانی که سالهای سال بر کت زندگی انان بوده اند . دیگران همه بتوانند ، از این نعمت های الهی برخوردار باشند .حضرت ایت سید صابر جباری ، با رای مردم استان مازنددران، نما ینده مردم استان مازنداران در مجلس خبر گان رهبری شد .این عزیز ارتباط بسیار خوب با منبر داشت . جایگاهی که حضرت محمد (ص) بعنوان امانت در اختیار عالمان دینی قرارداد .که کلام خداوند را برای مردم بیان نمایند ..نمایندگی ملت در خبر گان رهبری ، پاداش ادب و احترامی بو د که حضرت ایت ا سید صابر جباری برای منبر قایل بوده است . تو سط مومنین پای منبر ها ی ایشان ، به ایشان ، عطا شد .

۵- اصلی در زند گی وجود دارد ،کسانی خلق وخویی را ترویج می کنند ، تا کسانی که دچار کمبود امکانات وتنگ دستی هستند . ارامش از انان دور نشود . این اصل زندگی ساده زیستی است .حضرت ایت ا سید صابر جباری ، محل زند گی اش، کنار خانه همشهرها یش بوده وهست .برای خواندن نماز جماعت از منزل تا مسجد با پای پیاده بد ون همرا هان زیاد بوده است .

برای زیارات خانه خدا ، ورفتن به حج اقدام نکرد . زمانی که بیماری بر او عارض می شد .در بیمارستان امام خمینی ره بستری و درمانش را پی گیری می کرد . در یک سال اخیر بارها و بارها در بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی ره شهرستان بهشهر ، کنا ر سایر همشهری ها یش دیالیز شد.با محرومین و اقشار زحمتکش جامعه هم سفره بود.و.کار هاییکه ۳۵ سال دارای سابقه. است .

اگر به رفتار و اعما ل پدر و ما در هایمان دقیق باشیم . بسیاری از اوقات از استفاده کردن از امکانت امتناع می کنند . تا شرایطی فراهم شود . همه بتوانند از ان استفاده کنند . فرزندان احساس کمبود نکنند .وارامش انان بهم نخورد . .کاری که حضرت ایت ا سید صابر جباری نبست به رعایت ان خیلی حساس بود . این خصلت نیکو ، علامتی، از نشانه های انسان بزرگ است .

۶- انسان در حیاتش با موضو عا ت ، بسیار فراوان ، مواجهه است . توجه انسان به همه علامت بزرگی او ست . که قادر است موضو عات فروان را درک کند . اهمیت این نگاه در ان است. انسانی که رو ح بزرگی داردو از ارامش درونی بر خوردار است .همه موضوعات را با دیده احترا م ولایق تکریم می بیند .بطور مثال اگر با دیدن یک رفتار فرد یا افراد بخواهیم . قضاوتی را بیان کنیم دستمان بسته است . اگر همه رفتار و کردار فرد یا افراد را کنار هم لیست کنیم. انو فت خیل عظیمی از انسان های خوب را دارا هستیم . این معجزه تو جه به ، همه ، است . .بطور مثال :در شهر عزیزمان بهشهر بواسطه خیرات همشهریان بزرگوارمان هر محله ای دارای مساجد تکایا حسینیه و.با نام های ۱۴ معصوم وجود دارد .و مرهون راهنمایی های است که ایشان تاکید داشته اند . که ما از عنایات همه معصومین بهرهمند باشیم . یا نگاه هم جانبه که موجب می شود . که خوبی ها برجسته شود .کاری که حضرت ایت اسید صابر جباری برای همه هموطنان ما انجام داده است .در این سر زمین بزرگ ایران این شکو ه پا برجا ،مکان به مکان ایشان با لای منبر سخنرانی داشته است .قسمت برجسته و پر رنگ سخنرانی هایش تعریف تمجید و تکریم کسانی بوده است . که در ان مکان زندگی می کرده اند . ومروج نیکی هاوخوبی ها ،بوده اند . عمل و رفتا ری که بزرگان قادر به انجام ان هستند. ، همه مردم را دوست بدانیم .

۷حضرت ایت ا سید صابر جباری ،پدر بود .پدر ی خو ب و مهربان ، که هرگز از این مسءولیت بزرگ شانه خالی نکرد .نسل جدید از بزرگترین پشتوانه ،مادی و معنوی زندگی (داشتن پدر و مادر های مسءولیت پذیر) برخوردار هستند .اما نکته ظریف انکه هرچه انسانها از توانمندی های زند گی بیشتر برخوردار شود .از خانواده خود دورتر می شو د . اگر بگو ییم فرزندان بزرگان یتیمی را تجربه می کنند شاید حرف گزافی نگفته باشیم. مثل کسی که جراح زبر دستی است.ومردم به او نیاز دارند،و ساعتها باید در اتاق عمل باشد .ورود و خروج اواز خانه فرزندان در خواب هستند .وشغل های دیگر …….. .در حقیقت بزرگان معنوی ،علمی، سیاسی ،اجرایی هرچه بیشترعلامت های بزرگی را دارا باشند . بیشتر متعلق به همه مردم خواهند بود تا خانواده و فرزندان . والدین ( پدر و مادر ها ) دوست دارند .روزی راشا هد باشند ،که توانمندهای فرزندان را تما شا کنند در حالی که قوی تر از انان باشد .همشهریان گرامی بهشهری شااهد بودند پسر ی با هو ش زیرک متواضع وفروتن ، که سابقه طولانی حضور شرکت در نماز جمعه دارد .

در محضر پدر بزرگوارش توانمند ی هایش را ( فهم عمیق و درست مسایل اسلامی ، سیاسی ، اجتماعی ، بیان شیوا و قابل فهم همه ،تواضع و فروتنی ،عشق محبت و دوستی وافر به منبر ، و……) تقدیم : به همه مردم و به الگوی عملی و نظری زندگی خویش( پدرش ، حضرت ایت ا.. سید صابر جباری ) نمود .ارزوی که هر پدر ومادری تو قع تحقق پیدا کردن انرا دارند . سید ضیاء جباری ، در کسوت روحانیت،با بودن در کنا ر همه مردم ، پدر ومادر نشان داد . که فرزندی برومند ، توانا ،مهر بان ؛ وبرای همه مردم ، والدین خویش ، بوده و خواهد بود .

۸-در سال ۵۸ مردم شریف و بزرگوار شهر ستان بهشهر با شرکت در نماز جمعه ،باحضور پر تعداد استقبال با شکوهی از ایت اسید سابر جباری بعمل اوردند . ۳۵ سال از ان روز گذشته است . گذشت زمان بسیاری از امور را دچار تغییر و تحول نموده است .اما بدرقه این سید اولاد پیامبر با شکوه غیر قابل تصور توسط همشهریان شریف شهرستان بهشهر و هموطنان عزیز سایر نقا ط ایران ثابت کرد . مردم ، همه مردم ، قدر دان ، بزرگان خود بوده وخواهند بود . این راز بزرگی ، بزرگان، همه مردم ، است .

۹-حضرت ایتسید صابر جباری در زمان حیاتش ،با حضور طولانی در جبهه ،حضو ر مداوم در بدرقه و پیشواز رزمند گان ، ازادگان،؛ تکریم واحترا م همه خانواده ها رزمندگان ، ایثار گران ،شهیدان و..شخصیت دوست داشتنی این قشر بوده است . اگر وصیت نامه شهیدان که زادگاه شان بهشهر است مطالعه کنید حتما به قسمت هایی را خواهید خواند .که در مورد ایت ا سید صابر جباری سفارش شده است .که او را تنها نگذارید .شاید این رابطه توام با مهرباتی موجب شد که ایشان اخرین وداع شان با شهیدان باشد .(شروع تشییع جنازه از گلزار شهدا به سمت مصلای نماز جمعه و ارام گرفتن کنار شهیدان گمنام )

۱۰-واکنش بزرگان ، عالمان دینی ، شخصیت های سیاسی ، علمی ، اجرایی؛تو جه قوق العاده افکار عمومی ، نظم و انظبا ط، ، وحدت و همدلی برگزاری مراسم های بزرگداشت ( ، بقول حضرت ایت اسید صابر جباری همه بنده نوازی کردند .همیشه کار دیگران در ارتباط با خودش را بنده نوازی تعبیر می کردند.) نشان از ان دارد .که انسانی بزرگ، برکت زندگی همه مردم ،به ملکوت اعلی برگشته است. شهر عزیزمان بهشهر ؛شهری عالم پرور ، شهید پرور ، و بزرگ پرور است .چون مردمانی سخاوتمند و جوانمرد در ان زندگی می گنند .

همشهریان گرامی شهرستان بهشهر ، هموطنان عزیز این شکوه پا بر جا ، ایران عزیز ،توجه به همه ، دوست داشتن همه ؛ شنیدن سخنان همه، خد متگزاری به همه، تکریم و احترام به همه ،و موجب شکو فا شدن ،وحدت و همدلی می شود کاری که حیاتی ترین نیاز ، امروز ، فردا ، و فرداهای مردم عزیز ما ست .انرا با تمام توان حفظ کنیم .

با امید به لطف خداوند بزرگ الف احمدی

نظرات بینندگان :
نظر شما :
 
فیلدهای ستاره دار را پر کنید .
نام
ایمیل
نظر *
 
گزارش تصويری
عباس آباد - حسین ابراهیمی
علی نوری
طبیعت بهشهر
محمد آباد
پيام روز
تابلو اعلانات
نظرسنجی
آمار سايت
افراد آنلاین :
19
بازدید امروز :
1044
بازدید دیروز :
428
بازدید کل :
4489351